Yabancı Ülkelerdeki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar İçin Yararlanma Koşulları

Yabancı Ülkelerdeki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar İçin Yararlanma Koşulları

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler.

Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silah altına alınırlar.

Yabancı Ülkelerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Görenler

YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yurt dışına gidenler hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden;

  • Öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanan ve meslek ya da sanatını icra edenler,
  • Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, yabancı ülkedeki üniversite veya yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret/maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışanlar,
  • Yabancı ülkedeki üniversite, kurum veya kuruluşlardan aldıkları burs karşılığı öğrenim görenler,
  • Devamlılık arz eden bir işte sürekli çalışmalarından dolayı bulundukları ülke resmî makamları nezdinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatlarından birini kazanan ve işlemleri bu makamlar tarafından yeni statülerine göre yürütülenler, Kanunda belirtilen diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Başlangıçta resmî öğrenci statüsünde (resmî-burslu veya resmî burssuz ayrımı ile 1416 Sayılı Kanundan yararlanan MEB bursluları ile 2547 Sayılı Kanunun 33’üncü maddesinden yararlanan YÖK bursluları arasında ayırım yapmadan) yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yabancı ülkelere gidenlerden, yurt içinde aldıkları bursu kestirerek bulundukları ülkedeki üniversitelerden burs alarak yüksek lisans/doktora öğrenimi görenlerin veya meslek ya da sanatlarını icra edenlerin, yurt içinde bağlı oldukları kurumlarla ilişiklerini kesmeleri veya burs karşılıklarını ödemeleri talep edilmeden, burs kesim tarihi dikkate alınmak suretiyle, yurt dışında geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılarak diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılırlar.

Benzer konular

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Devamını oku

Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler İçin Dövizle Askerlik’ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Devamını oku

Tutuklu Ve Hüküm’lü Olanlar İçin Faydalanma Koşulları

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülke İçerisin’de İkamet Etmek’te İken Tutuklu Ve Hüküm’lü Olanlar İçin Faydalanma Koşulları Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikâmet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku