Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Dövizle Askerlik Hizmeti

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

2. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;

a. 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

b. 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

3. 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamlamalarını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süre ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;

a. Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

b. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

5. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;

a. Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının (01 Ocak-31 Aralýk tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

b. Yurda kesin dönüş yapanlar,

c. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları (yurt dışındaki statülerini) kaybedenler,

ç. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından 2’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Benzer konular

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

Devamını oku