Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Şartları

a- Mümeyyiz ve Reşit Olmak (md. 20/a)

Bu unsurların mevcudiyeti Türk Hukukuna göre tespit edilecektir. Reşit olmak, kişiyi reşit kılan bütün durumları kapsayan bir ifadedir; dolayısıyla 18 yaşın ikmali (MK. md. 11/I), evlenme (MK. md.11/II) ve kazai rüşt (MK. md. 12) durumları reşit olmak unsurunun yerine gelmesini sağlar. Mümeyyiz olan reşit medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğundan (MK. md.10), bu unsurun mevcudiyeti aranmaktadır. Mümeyyiz mahcur da Türk vatandaşlığından bu yolla çıkabilir; ancak vesayet makamlarının müdahalesi ve izni şarttır (MK. md. 463/2). Vatandaşlıktan çıkma münhasıran şahsa bağlı hak olarak kabul edildiğinde vasinin rızası aranmaz (MK. md. 16).

b- Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir
devlet vatandaşlığını kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunmak (md. 20/c)

Bu şart vatansızlığı önleme amacını taşımaktadır.
İlk ihtimal, vatandaşlıktan çıkmak isteyen Türk vatandaşının herhangi bir sebeple yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış bulunmasıdır. Kendi iradesiyle veya iradesi dışı her ne şekilde olursa olsun, yabancı bir devlet vatandaşı olan kişiler Türk vatandaşlığından çıkma talebinde bulunabileceklerdir. Ancak Türk vatandaşı izin almaksızın kendi iradesiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış bulunuyorsa, bu durum Türk vatandaşlığının cezai olarak kaybettirilmesine sebep olur (md.25/a). Başka bir söyleyişle, çıkma talebinde bulunmak, kaybettirme müeyyidesinin uygulanmasını durdurucu bir etkiye de sahiptir (Yönet. md.36/a).
İkinci ihtimal, ilgilinin yabancı devlet vatandaşı olmayıp da yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunmasıdır. İnandırıcı belirtilerin neler olabileceği hususunda yukarıda da izah ettiğimiz gibi, Yönetmelik açıklık getirmeye çalışmaktadır. Aslında kanunun müphem birtakım belirtilerle uğraşmasına gerek yoktur zira Türk vatandaşlığının kaybını meydana getiren çıkma belgesinin verilmesi, başka bir devlet vatandaşı olmayı gerektirmektedir (md.22/I,II). Ayrıca yabancı bir vatandaşlığa sahip bulunduğunu gösterir belge belirli bir süre zarfında ibraz edilmezse Türk vatandaşlığı yine kaybedilmiş sayılabilir (md. 23/II) dolayısıyla söz konusu belirtilerle uğraşmak pratik fayda sağlamamaktadır.

c-Herhangi bir suç nedeniyle aranmakta olan kişilerden olmamak (md. 20/c)

d-Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak (md. 20/d)

benzer konular

Türk Vatandaşlığından Çıkış ve Askerlik

Türk Vatandaşlık Kanunu`na göre, izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkündür. Yasanın 20. – 23. maddeleri ile 29. maddesi, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağını ve bunun hukuki sonuçlarını belirlemektedir. Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu´nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bu konulara açıklık getirmektedir.

Boşanmada Alman ve Türk Hukuku

Türkiye vatandaşı olan çiftler boşanmaya Almanya veya Türkiye’de başvurma seçeneğine sahiptirler. Bu dava Almanya’da açıldığı takdirde Alman Aile Mahkemesi evliliği Türk Hukukuna göre boşamak zorundadır. Ancak bir tarafı Alman vatandaşı olan Türk evliliklerde uluslar arası hukuk kuralları devreye girmektedir. Buna göre tarafların ikamet etmekte oldukları ülkenin boşanma kuralları geçerlidir. Yani bir tarafı Alman vatandaşı olan evliliklerde Alman boşanma kanunları esasidir.

Çifte vatandaşlığı mümkün kılan durumlar

Çifte vatandaşlığı mümkün kılan durumlar 1. Doğumdan Çifte Vatandaşlar Doğumdan, anne veya babanın sahip olduğu vatandaşlığa dayanılarak kazanılan vatandaşlıklar, ebeveynlerin farklı vatandaşlıklara sahip olmalarıyla yasal “çifte” vatandaşlığa yol açmaktadır. Örneğin, annesi Alman vatandaşı, babası Türk vatandaşı bir çocuk, iki vatandaşlık sahibi olarak dünyaya gelmektedir. Bu kişi için hiç bir zaman vatandaşlığın seçimi söz konusu olamaz. […]