Dövizle Askerlik Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Dövizle Askerlik Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.

Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken Sağlık İşlemleri

 1. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile gönderildikleri en az bir tabip veya sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama formlarını konsolosluklarına iade ederler.
 2. Herhangi bir hastalık ve arızası olduðunu beyan eden veya görünüşlerinden bu durumları belli olan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile sevk edildikleri resmi sağlık kuruluşlarında (en az iki tabibe) muayene olduktan sonra alacakları raporları, rapora esas olan klinik veya laboratuar bulgularını ve röntgen filmlerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluklarına teslim ederler.
 3. Sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca; “Hakkında kesin karar verilmek üzere yurtiçinde bir askerî hastanede muayenesi uygundur.” kararı ile onaylananlar, erteleme süresi içinde olmak kaydıyla (38 yaşını tamamladığı yılın sonu dikkate alınarak) uygun bir zamanda yurda dönerek yurtiçinde muayenelerini yaptırırlar.

Konsolosluklar Tarafından Yapılması Gereken Sağlık İşlemleri

 1. Askerliklerine esas olacak sağlık muayenelerini yaptırmak üzere başvuranlar; son yoklama formu tanzim edilerek uygun görülecek tabip veya sağlık kuruluşuna sevk edilirler.
 2. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayanların, bir tabip tarafından yapılan muayenelerini müteakip konsolosluklarına teslim edecekleri son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESI GEREKİR” ibaresinin üzeri çizilerek, formun arkasına bu karara itirazları olmadıklarına dair beyanları kendi el yazıları ile yazdırılıp imzalatılır. Bu işlemden sonra son yoklama formları doğrudan yerli askerlik şubesine gönderilir.
 3. Hastalık ve arızası olanların, gönderildikleri resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş raporları onaylanarak, varsa konsolosluk görüşleri ile birlikte Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilir.
 4. Bu raporlar aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir.
  • Son yoklama formuna yükümlünün son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılır.
  • Son yoklama formunun aslı rapora ekli olur ve bu form da, rapor düzenleyen doktorlar tarafından imzalanır.
  • Yükümlünün; adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu İl, İlçe, köy ve mahalle haneleri ile yurt dışındaki açık adresi, kimlik cüzdanı ve ikametgah kayıtlarına göre yazılır.
  • Hastalık veya arıza açık ve belirgin ise, bunu belirten önden ve yandan çekilmiş ve konsolosluklarca mühürlenmiş ve imzalanmış boy fotoğrafları raporlara eklenir.
  • Hastalık veya arızalar açık ve belirgin cinsten değilse, bu hastalığı belirten röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları, tetkikler de raporlara eklenir.
  • Raporda; muayene ve tetkik yapan klinik ve laboratuarların tanıları, bulguları, kararları, ilgili tabiplerin kimlikleri, imzaları ve sağlık kuruluşları ile konsolosluğun onayı bulunur.

  Belirtilen bu hususların raporlarda yer alıp almadığı incelenir ve eksik bulunan raporlar, yükümlülere iade edilerek, tamamlanmalarını müteakip, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 5. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin yazışmalar, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı ile yapılır.
 6. Yükümlülerin rapor kararlarına itiraz etmeleri halinde, itiraz dilekçeleri alınarak Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından Yapılması Gereken İşlemler

 1. Raporlar, ön incelemeye tâbi tutulur ve yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan raporlar, eksiklikleri de belirtilerek konsolosluklara iade edilir.
 2. Eksiksiz gönderildiği belirlenen raporlar; usulüne uygun olarak yapılan tetkik sonucunda;
 3. Raporlar onaylanmasını müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  • “Askerliğe Elverişlidir.”
  • “Er Olarak Askerliğe Elverişli Değildir. Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişlidir.”
  • “Er ve Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”
  • “Hakkında kesin karar verilmek üzere, yükümlünün yurtiçinde bir askerî hastanede muayene edilmesi uygundur.”
  • “Yurda dönüşte bir askerî hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.” kararlarından biriyle en az iki doktor tarafından onaylanır.
 4. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin olarak veya rapor onay kararlarına itirazlarına dair alınan yazılar veya dilekçeler, incelenerek mevzuata göre cevaplandırılır

Sağlık Dairesi Başkanlığından, onayı müteakip alınan raporlar, Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından yükümlülerin askerlik şubelerine iletilmek üzere, ilgili askerlik dairesi başkanlıklarına gönderilir. Askerlik daireleri raporları bekletmeden askerlik şubelerine gönderir.

Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

 1. Sağlık raporlarının rapor onay kararı, kayıtlara işlenir,askerliklerine karar alınır ve bilahare şahsi dosyalara konulur.
 2. Yükümlülerin; askerlik işlemleri rapor onay kararlarına göre yürütülür ve bu kararlara göre haklarında yapılacak işlemler bir yazıyla konsolosluklarına ve kendilerine bildirilir.
 3. Sağlık raporları; “Yurda dönüşte bir askeri hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.” kararıyla onaylanan yükümlülerin askerlik ertelemeleri, raporun tanzim tarihini takip eden yılın son yoklama döneminin sonuna (31 Ekim ) tarihine kadar yapılır ve bu husus, yükümlülere ve konsolosluklara bildirilir. Ancak, yükümlülerin istekli olmaları halinde bu süre beklenmeden askerî hastaneye sevkleri yapılır.

Diğer Hususlar :

 1. Yükümlülerin rapor onay kararına itiraz etmeleri halinde, askerlik işlemlerinin kesin olarak sonuçlanabilmesi için yurda dönmeleri ve bir asker hastanesinde muayene edilmek üzere askerlik şubelerine müracaat etmeleri kendilerine bildirilir. Bu şekilde askerî hastaneye sevkleri yapılanların alacakları sağlık raporlarına göre haklarında kesin işlem yapılır.
 2. Izinle veya başka bir nedenle yurda gelen ve sağlık muayenesinin yapılmasını talep eden yerli ve yabancı yükümlülerin çift tabip veya sıhhi kurul muayeneleri yaptırılır, yabancı yükümlülerin evrakları şubelerine gönderilir. Yabancı ülkelerdeki sağlık muayenelerinin zorluğu, yabancı ülkelerdeki sağlık standartlarının farklı olması nedeniyle daha önceki sağlık raporları “Yurda dönüşünde bir askerî hastanede muayene olmak üzere” onaylananların sevk tehiri süreleri beklenmeksizin veya sevk tehiri süresi bitmiş olsa dahi talepleri halinde müracaat ettikleri askerlik şubelerinin bağlı bulunduðu asker hastanelerine sevk edilirler. Bunlara hiçbir şekilde muayenelerini bulundukları ülkede yaptırmaları tavsiye edilmez.
 3. Daha önce son yoklama görerek askerliklerine karar alınmış er veya yedek subay statüsündeki yükümlülerden, tâbi olduğu celbe katılmayacak şekilde rahatsız olduklarından istirahat veya tedavi gördüklerine dair sağlık kuruluşlarından rapor alanların, raporları ve Türkçe tercümeleri ilgili konsolosluklarca onaylanarak, yükümlülerin nüfus kimlik bilgilerinin açıkça belirtildiği bir ön yazı ile doðrudan MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına, MSB Sağlýk Dairesi Başkanlığınca da uygun görülen raporlar, istirahat veya tedavi başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak “Sevk Geciktirmesi” şeklinde onaylanarak Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Benzer konular

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Temel askerlik eğitimini yapan yükümlülerin sağlık işlemleri Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür. Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 8 günü kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 8 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. Hava […]

Devamını oku

Son Yoklama İşlemleri İle İlgili Yapılması Gerekenler

kerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, “Son Yoklama Formu” ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu formu konsolosluğa teslim ederler.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku

Başvuru Belgesi

Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesinin ilgili bölümünü imzalarlar.

Devamını oku