DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK EN ÇOK SORULAN SORULAR

Yabanci ülkede çalişiyorum ve bu nedenle de dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istiyorum. dövizle askerlik hi̇zmeti̇nden yararlanma şartlari nelerdir ?

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin;

a) Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;

1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmeleri,

2) Bu durumlarını dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için yaptıkları başvuru esnasında ve başvuruları kabul edildikten sonra, ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmaları,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile Türkiye’de silâh altına alınmamış olmaları,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,

1) 38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları,

2) 38, yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanların veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

ç) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yurda kesin dönüş yapmamaları,

d) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek,

e)Temel askerlik eğitimine;

1) 38 yaş sınırı içinde başvuranların en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde (Ekim celbi),

2) 38 yaş sınırını aşanların ise en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN YABANCI ÜLKEDE NE KADAR İKAMET ETMEM /MESLEK VE SANATIMI İCRA ETMEM GEREKİYOR ?

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmeniz gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılmaz. Yurt içinde geçirilen süre kadar daha, yabancı ülkede meslek ve sanatınızı icra etmeniz, yabancı ülkede bulunduğunuz süreyi 1095 güne tamamlamanız gerekmektedir.

OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLARAK YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞIYORUM. DÖVİZLE

ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmiş iseniz, temel askerlik eğitimini yapmak istediğiniz celp döneminden en az üç ay önce bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ BELGELERLE NEREYE

BAŞVURMAM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

a) İşçiler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,

3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

5) Eşi çalıştığı için işsizlik veya malûliyet yardımı alamayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

6) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

7) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

b) İşverenler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,

4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;

1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;

1) Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,

2) Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,

3) Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,

4) Gemi adamı cüzdanı sureti,

5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM VE İLK TAKSİTİ ÖDEDİM KALAN TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEMEM GEREKİYOR ?

a. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar. Ödemeler;

(1) Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,

(2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır. Yükümlüden başka birinin ödeme yapması halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu dekont üzerinde kontrol eder, varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar.

Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta konsolosluk veya askerlik şubesi tarafından düzenlenmiş olan “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.

Ödemenin yapılmasını müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Ödemelere ait dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.

b. 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvurusu sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunlardan, dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önceden ödeme yapmış olanların ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar o kadar eksik ödeme yaparlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE İLK TAKSİTİ ÖDEYEREK BAŞVURDUM , KALAN BORCUMU EN SON NE ZAMAN ÖDEMEM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DOĞUM YILI ÖDEMENİN TAMAMLANMASI GEREKEN EN SON TARİH
1971 31 ARALIK 2009
1972 31 ARALIK 2010
1973 31 ARALIK 2011

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemesini tamamlamadığı veya temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunların, ödemelerini taksitle yapma talepleri kabul edilmez. Ancak, bunların daha önceden ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE İLK TAKSİTİ ÖDEYEREK BAŞVURDUM. KALAN TAKSİTLERİMİ 38 YAŞIMI DOLDURDUĞUM YILIN SONUNA KADAR ÖDEYEMEZSEM NE OLUR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA DÖVİZ ÖDERKEN NELERE DİKKAT ETMEM GEREKİYOR ?

a. Ödemeler, yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla yapılmalıdır.

b. Yükümlüden başka birinin ödeme yapmak istemesi halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu ödemeyi yapmasını müteakip dekont üzerinde kontrol etmeli ve eğer varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamalıdır.

c. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanmalıdır.

ç. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.

d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumlu olduğu için ödemenin yapılması esnasında bu hususta dikkat edilmesi gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA TAKSİTLERİMİ YURT İÇİNDE ÖDEME YAPMAK İSTİYORUM. ÖDEMELERİMİ YURT İÇİNDE YAPABİLMEK İÇİN NE GİBİ İŞLEMLER YAPMAM GEREKMEKTEDİR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere taksitle ödeme yaparak başvurduktan sonra, taksitlerini ya da bakiye borcunun tamamını yurt içinde ödemek isteyenler, en yakın askerlik şubesine müracaat ederler ve yurt dışındaki statülerini muhafaza ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izin belgeleri ve varsa diğer belgeler ile birlikte belgelerler.

Askerlik şubeleri yaptıkları inceleme sonucunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya (oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen yurt dışında ikametine devam ettikleri, yurda kesin dönüş yapmadıkları, yükümlülüklerinin devamı süresince temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmadıkları tespit edilenler için “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” tanzim eder ve yükümlülere verir.

Yükümlüler, bu belgelerle birlikte T.C. Merkez Bankası şubelerine giderek ödemelerini yaparlar ve ödemelerine ait dekontu askerlik şubesine ulaştırırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM VE 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİN TAMAMINI ÖDEDİM. TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ EN SON NE ZAMAN YAPMAM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

DOĞUM YILI TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİN YAPILMASI GEREKEN EN SON CELP DÖNEMİ
1970 EKİM 2009
1971 EKİM 2010
1972 EKİM 2011
1973 EKİM 2012

Doğum tarihleri hizasında belirtilen celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunların, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamaları gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE 38 YAŞ SINIRI İÇİNDE BAŞVURDUM VE 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİN TAMAMINI ÖDEDİM. 39 YAŞ İÇİNDEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN BİRİNDE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMAZSAM NE OLUR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasının tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM, ANCAK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMAK İSTEDİĞİM CELP DÖNEMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak ve en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar. Bunlar, 39 yaş içindeki en son celp dönemini (Ekim celbi) aşmamak kaydıyla,

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine veya

0.312.419.36.74-417.76.33 numaralı fakslara dilekçe gönderebilir ya da

0.312.402.34.16-402.34.17-402.34.47 numaralı telefonlarla irtibata geçebilirsiniz.

Arzu ettiğiniz takdirde, celp dönemine ilişkin talebinizi konsolosluğunuz veya askerlik şubesi aracılıyla da MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına iletebilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUKTAN SONRA, 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİ ÖDEDİM VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIM . KESİN TERHİS BELGEMİ NE ZAMAN VE NASIL ALABİLİRİM ?

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemenizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlamanızı müteakip, kesin terhis belgeniz askerlik şubeniz tarafından tanzim edilerek onay için bağlı olduğu askeralma bölgesi başkanlığına gönderilir. Askeralma bölgesi başkanlığı, yaptığınız ödemelerin karşılığını, T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinden araştırır. Yaptığınız ödemelerin karşılığı T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinde bulunduğu takdirde, kesin terhis belgeniz onaylanarak askerlik şubenize iade edilir. Askerlik şubeniz kesin terhis belgenizin onaydan dönüşünü müteakip bir nüshasını adresinize gönderir, konsolosluğunuza da bilgi verir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA ÖDEMELERİMİ VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞIM İÇİN KESİN TERHİSİM YAPILDI. BUNDAN SONRA YAPMAM GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR ?

40 yaşınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubenize kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numarasını bildirir bir dilekçe ile başvurarak yedeklik yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANANLAR HANGİ DURUMLARDA KAPSAMDAN ÇIKARTILIRLAR ?

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;

(a) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

(b) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

3) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;

a) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

b) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

5) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;

a) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

b) Yurda kesin dönüş yapanlar,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler,

ç) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından (2)’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM. TÜRKİYE’DE ALTI AY KALIRSAM, KAPSAMDAN ÇIKARTILACAĞIM SÖYLENDİ. ALTI AY OLAYINI AÇIKLAR MISINIZ ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, başvuru belgesinin konsolosluğunuz tarafından tanzim edildiği tarihten başlatılmak suretiyle, ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlayıncaya kadar (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere) geçen süre içinde bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde kaldığınız takdirde kapsamdan çıkartılırsınız.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM, ANCAK KONSOLOSLUKTAKİ CELP LİSTESİNDE İSMİM ÇIKMADI. NE YAPMAM GEREKİYOR, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMAK ÜZERE TURKİYE’YE GELEBİLİR MİYİM ?

Askerlik şubenizle veya MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına ait 00.90.312. 402/34 16/17/47 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz ve alacağınız talimata göre hareket etmeniz uygun bir hal tarzıdır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMAK ÜZERE TÜRKİYE’YE GELİRKEN YANIMDA NELERİ GETİRMEM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlüler, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederler.

  • Pasaport,
  • Nüfus cüzdanı,
  • Oturma veya çalışma izin belgesi pasaportunda mevcut olmayanlar oturma veya çalışma izin belgelerini,
  • Dövizle askerlik başvuru belgesi,
  • Birden fazla tabiiyetli olanlar, yabancı ülke pasaportunu veya kimlik kartını,
  • Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanını.
  • Temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevki yapılanların tüm ihtiyaçları eğitim birliği tarafından karşılanmaktadır. Ancak, arzu edenler şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA EURO DIŞINDAKİ ÖDENECEK DÖVİZ MİKTARI NASIL BELİRLENİYOR ?

1) Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;

a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,

b) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.

2) Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Euro tutarının her malî yıl başındaki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.

3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “(1) veya (2)”’nci bentde belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM, NE ZAMAN KESİN DÖNÜŞ YAPABİLİRİM ?

Ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamladıktan sonra kesin dönüş yapabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM, İLK TAKSİTİ ÖDEDİM VE BAŞVURU BELGESİ ASKERLİK ŞUBEME GÖNDERDİM, ANCAK BAŞVURU ESNASINDA SON YOKLAMA SAĞLIK MUAYENE İŞLEMİNİ YAPTIRAMADIM. NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Sağlık muayene işleminizi yaptırmak için sevk tarihinden en az yedi gün önce kayıtlı olduğunuz askerlik şubesine, 15 gün önce de yabancı askerlik şubenize başvurmak suretiyle sağlık muayene işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

38 YAŞINDAYIM VE SAĞLIK DURUMUMUN ASKERLİK YAPMAMA ENGEL TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. SAĞLIK DURUMUM KESİNLEŞİNCEYE KADAR DA DÖVİZ ÖDEMEK İSTEMİYORUM. NE YAPMAM GEREKİR ?

Sağlık durumunuzu 38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar sonuçlandırmanız gerekmektedir. Sonuçlandırmanız mümkün görülmüyor ise, 38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını ödeyerek başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Ödemenizi tamamlayarak başvuru işlemlerinizi sonuçlandırdığınız takdirde, daha sonra temel askerlik eğitimini yapmadan hakkınızda “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor almanız durumunda ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilir.

38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinizi sonuçlandırmadığınız gerekçesi ile öngörülen dövizin tamamını ödeyerek başvuru işlemlerinizi tamamlamadığınız takdirde, daha sonra “Askerliğe Elverişlidir” kararlı rapor almanız durumunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeniz halinde 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz gerekecektir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA ÖDEDİĞİM TUTARI HANGİ HALLERDE GERİ ALABİLİRİM ?

1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlara; askerlik görevlerini, tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

2) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde,

3) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELERLE, NEREYE BAŞVURMAM GEREKİYOR ?

1) Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikâmet edilen Türk konsolosluğuna dilekçe ile yapılır. Paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılı bulunan Türkiye’deki banka hesap numarası, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası dilekçede belirtilir.

2) Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi de dilekçeye eklenir.

3) Ödemenin başkasına yapılmasını isteyenler, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletnameyi dilekçelerine eklenir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUKTAN SONRA, ÖDEMELERİMİ TAMAMLADIM, ANCAK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ HENÜZ YAPMADIM. BU ARADA İZİN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTIM. ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALABİLİR MİYİM ? ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALDIKTAN SONRA, YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI ALIRSAM DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM ?

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimini yapmadığınız için ödediğiniz dövizi geri alabilirsiniz. Ancak, ileride yeniden Türk vatandaşlığına alınmanız halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmanız mümkün değildir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPTIM. ANCAK, ÖDEMELERİMİ HENÜZ TAMAMLAMADIM. BU ARADA İZİN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTIM. ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALABİLİR MİYİM ?

Temel askerlik eğitimini yaptığınız için ödediğiniz dövizi geri almanız mümkün değildir.

38 YAŞIMI DOLDURDUM VE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURMADIM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM ? NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen 1095 gün süreyle yabancı ülkede ikamet ettiyseniz ve yurt dışındaki statünüzü de halen muhafaza ediyor iseniz, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUM VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIM, ANCAK DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILDIM. YAPTIĞIM TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ YAPACAĞIM ASKERLİK HİZMETİNE SAYILIR MI?

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapmış olduğunuz temel askerlik eğitimi 1111 sayılı askerlik kanununa tabi olarak yapacağınız askerlik hizmetinden sayılır.

RAHATSIZLIĞIMIN ASKERLİK YAPMAMA ENGEL TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. SAĞLIK İŞLEMLERİNİ YURT DIŞINDAN YAPTIRABİLİR MİYİM ? BUNUN İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Konsolosluğunuz tarafından sevk edileceğiniz sağlık kuruluşundan alacağınız raporu, rapora esas teşkil eden bilgi ve belgeleri, Türkçe tercümelerini konsolosluğunuza teslim etmeniz gerekmektedir. Raporunuz, konsolosluğunuz tarafından incelenmek suretiyle MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilecektir ve MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda, rahatsızlığınızın askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilir. Rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sağlık durumunuzun askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilememesi halinde, muayene işlemlerinizin yapılabilmesi için yurt içinde bir asker hastanesinde muayene olmanız gerekecektir.

YURTDIŞINDA ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞIMA DAİR RAPOR ALDIM. RAPORUM TÜRKİYE’DE DE KABUL EDİLİR Mİ?

Raporunuz, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve rahatsızlığınızın askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilir. Rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sağlık durumunuzun askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilememesi halinde, muayene işlemlerinizin yapılabilmesi için yurt içinde bir asker hastanesinde muayene olmanız gerekecektir.

SAĞLIK İŞLEMLERİMİ YURT İÇİNDE YAPTIRABİLİR MİYİM? NE YAPMAM GEREKİYOR ?

En yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde, askerlik şubesi tarafından sevk edileceğiniz asker hastanesinde sağlık muayene işlemleriniz yapılır.

DÖVİZLE ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ HANGİLERİDİR ? İSTEDİĞİM CELP DÖNEMİNDE ASKERLİĞİMİ YAPABİLİR MİYİM ?

Celp dönemleri 2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim tarihleri arasındadır. 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, en geç 39 yaş içinde Ekim celbini geçirmemek kaydıyla istedikleri celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapabilirler.

38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanlardan, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödeyerek başvuranlar, başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

DAHA YÜKSEK BEDEL ÖDEMEK SURETİYLE, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMADAN ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ SAYILIR MIYIM ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin daha yüksel bedel ödemek suretiyle, temel askerlik eğitiminden muaf tutulmaları mümkün değildir.

ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMADIĞIM TAKDİRDE, HANGİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞIRIM

Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak takibiniz yapılır. Ayrıca, ele geçmeniz ya da müracaat etmeniz halinde, tabi olduğunuz statüde askere sevkiniz yapılır. Ayrıca, 38 yaş sınırını aşmış iseniz, pasaportunuz temdit edilmeyeceği için yurt dışında kalmanız konusunda problemle karşılaşabilirsiniz.

CEZAEVİNDE OLDUĞUM İÇİN 38 YAŞ SINIRI İÇİNDE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURAMADIM ? DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM ?

Tahliyenizi müteakip yurt dışındaki statünüzü muhafaza etmek kaydıyla, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmak kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDUKTAN SONRA BULUNDUĞUM ÜLKE VATANDAŞLIĞINI ALMAK İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKTIM VE YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMAK ÜZERE BAŞVURDUM. ANCAK, 38 YAŞIMI DOLDURDUĞUM YILIN SONUNA KADAR TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA İŞLEMLERİ SONUÇLANMAYABİLİR. KALAN BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKİR ? TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPABİLİR MİYİM ?

Tekrar Türk vatandaşlığını almadığınız sürece dövizle askerlik hizmeti kapsamında kalan borcunuzu ödemenize gerek yoktur. Ancak, arzu ettiğiniz takdirde dövizle askerlik hizmeti kapsamında kalan borcunuzu ödemeniz mümkündür. Ayrıca, Türk vatandaşlığını almadığınız sürece temel askerlik eğitimine sevkinizin yapılması mümkün değildir.

BİRDEN FAZLA ERKEK ÇOCUĞU BULUNAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ GİDEREK AZALAN BİR ORANDA DÖVİZ ÖDEMEK SURETİYLE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMALARI MÜMKÜN MÜ ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen bütün vatandaşlarımızın, öngörülen dövizin tamamını ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları gerekmektedir.

Benzer konular

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Devamını oku